DEM 挖湖

使用说明

DEM 挖湖具有十分重要的应用意义。传统构建 DEM 的方法通过点数据或者线数据,只能构建出区域内的大地形,对于局部地区的微地形,如湖泊、洼地、冰川等无法展现。DEM 挖湖功能可以帮助用户在构建的 DEM 中很好的体现这些地形特征。在 DEM 挖湖过程中,获取类似于湖泊、洼地等面数据的高程信息,将面数据的高程值赋给 DEM 数据中相应位置的像元,重新得到一个 DEM 数据。关于 DEM 挖湖的介绍内容,请参阅DEM 构建概述

应用程序中有2个地方可以实现 DEM 挖湖,一种是在构建 DEM 的过程中,一并实现 DEM 挖湖功能,最终构建的 DEM 数据是带有湖泊的 DEM;另外一种是先完成 DEM 的构建,然后再进行挖湖操作。第一种 DEM 挖湖的方式,请参阅DEM 构建页面的说明,第二种方式本页面将进行介绍。

功能入口

参数说明